"Збережемо ендокринне здоров'я нації"
Гаряча лінія
(044) 254-54-62
Час роботи
Пн - Пт: 08:00 - 17:00

Мета – здійснення науково-практичної діяльності, що спрямована на покращення надання хірургічної допомоги пацієнтам з ендокринною патологією.

Сфера наукових інтересів: розробка та удосконалення нових методів діагностики та лікування захворювань щитоподібної залози, прищитоподібних залоз, надниркових залоз, прогнозування несприятливого перебігу папілярного та медулярного раку щитоподібної залози, профілактика та лікування післяопераційних ускладнень.

Науково-дослідна робота (2017-2023рр.):

 1. Прогнозування ранніх післяопераційних ускладнень в хірургічному лікуванні захворювань щитоподібної, прищитоподібних та надниркових залоз для скорочення термінів перебування пацієнтів у стаціонарі (2017-2019, № ДР 0117U003037). Фінансування за рахунок держбюджету МОЗ України
 2. Ризик-орієнтоване хірургічне лікування новоутворень щитоподібної та прищитоподібних залоз (2020-2022, № ДР 0120U000219). Фінансування за рахунок держбюджету МОЗ України
 3. 3. Застосування та вдосконалення малоінвазивних методів лікування новоутворень щитоподібної залози BSRTS 2-4 (2023-2025, № ДР 0123U100394). Фінансування за рахунок держбюджету МОЗ України

Наукова продукція (за 2018-2022рр.):

Публікації у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus/WoS – 7

Публікації у фахових виданнях категорії Б – 57

Патенти України на корисну модель – 5

Нововведення – 7

 Унікальні розробки:

 1. Використання стимульованого тиреоглобуліну в післяопераційному періоді у випадках папілярного раку щитоподібної залози з прогностичною метою персистенції захворювання.
 2. Застосування передопераційних клініко-морфологічних чинників, що підвищують ризик локорегіонарного метастазування папілярного раку щитоподібної залози в якості предиктора злоякісності пухлини щитоподібної залози.
 3. Використання прогностичної моделі відновлення функцій гортані при однобічному ураженні поворотного гортанного нерву в хірургії щитоподібної залози.
 4. Використання «Голосового паспорту пацієнта» в хірургії щитоподібної залози.
 5. Визначення ролі кальцитоніну на доопераційному етапі як предиктора метастазування медулярного раку щитоподібної залози.
 6. Алгоритм діагностики та лікування комплексного хірургічного лікування хворих з пухлинами надниркових залоз.

Членство наукових співробітників у редколегіях українських наукових журналів категорії Б:

Спеціалізований науковий журнал «Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» (e-ISSN 2519-2582; Print ISSN 1818-1384; DOI: 10.24026/1818-1384) – член редколегії д.мед.н., ст. дослідник Паламарчук В.О.

Участь наукових співробітників у робочих групах МОЗ України зі створення національних галузевих стандартів, клінічних протоколів:

Мультидисциплінарна робоча група з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темами «Патологія щитоподібної залози: профілактика, діагностика та лікування у дорослих і дітей» (Наказ МОЗ України від 18 серпня 2020 року № 1908) – д.мед.н., ст. дослідник Паламарчук В.О.

 Членство наукових співробітників у міжнародних та вітчизняних наукових товариствах, асоціаціях тощо:

ВГО «Українська асоціація ендокринних хірургів»

 Клінічна робота за 2022 рік:

 1. Консультативно-лікувальний прийом – 5878 пацієнтів.
 2. Хірургічне лікування патології щитоподібної, прищитоподбних та надниркових залоз (тиреоїдектомії, паратиреоїдектомії, адреналектомії) – 1136 операцій.
 3. Мініінвазивні оперативні втручання – склеротерапія та лазерна інтерстиційна термотерапія вузлових утворень щитоподібної залози та метастазів шийних лімфатичних вузлів – 76 пацієнтів за 2021-2022 рік.

Унікальні методики:

 1. Прецизійне виділення гортанних нервів під контролем найсучаснішої апаратури для електронейромоніторингу.
 2. Доопераційне маркування лімфатичних вузлів, уражених метастазами раку щитоподібної залози.
 3. Методика визначення ризику виникнення та профілактики післяопераційного гіпопаратиреозу шляхом вимірювання рівня паратиреоїдного гормону (ПТГ) в післяопераційному періоді.
 4. Спосіб профілактики інтраопераційної травми грудної лімфатичної протоки шляхом застосування per os розчину тригліцеридів.
 5. Неселективна і селективна реіннервація гортані – метод нейро-м’язової електрофонопедичної стимуляції гортані.
 6. Метод топічної діагностики (УЗД, КТ, 99Тс) прищитоподібних залоз перед оперативним втручанням та експрес-дослідження паратгормону протягом 2 годин після операції з метою моніторингу післяопераційних ускладнень.
ПАЛАМАРЧУК Володимир Олександрович

ПАЛАМАРЧУК Володимир Олександрович

завідувач відділу ендокринної хірургії